Kutsu Pohjois-Pohjanmaan palveluntuottajien informaatio- ja keskustelutilaisuuteen hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmasta

Verkossa

Keskustelutilaisuus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluntuottajille järjestetään 13.9.2022 kello 17–18.30.

Tilaisuudessa kerrotaan hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman sisällöstä ja toivotaan keskustelua aiheesta. Palveluntuottajilta toivotaan palautetta ja eri näkökulmia järjestämissuunnitelmasta. Illan aikana annetut palautteet ja keskusteluiden keskeiset nostot kootaan ja hyödynnetään järjestämissuunnitelman jatkotyöstämisessä. Järjestämissuunnitelmaan liittyvä päätöksenteko etenee vaiheittain.

Hyvinvointialuestrategiaan pohjautuva järjestämissuunnitelma on keskeinen asiakirja, joka määrittää tavoitteita, toimintatapoja ja palveluverkostoa tuleville vuosille.

Päätehtävänä on varmistaa laadukkaat, tarpeen mukaiset, vaikuttavat ja yhdenvertaiset palvelut alueen asukkaille. Tavoitteessa onnistumiseksi tarvitaan palvelujen yhteensovitusta, palvelurakenteen ja -verkoston merkittävää uudistamista ja tasapainoisen talouden.

Materiaali

Osallistuminen

Tapahtuma järjestetään Teams-etäyhteydellä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWI0Y2RkNDctMjllYi00OTRlLWE0YmEtNTQ2ZDRlNzYxY2U1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc89a67-fa29-4356-af5d-f436abc7c21b%22%2c%22Oid%22%3a%22356f25dc-1583-4e5c-8108-e452e7a52098%22%7d

Liity tilaisuuteen (Teams-työtila)