Vuoden 2022 aikana hyvinvointialueella työskentelevät

Siirtyminen kokoaikaisesti

Mikäli viranhaltijan tai työntekijän on mahdollista siirtyä hyvinvointialueelle kokoaikaisesti jo vuoden 2022 aikana, voidaan sopia ns. ennakollisesta liikkeenluovutuksesta. Tällöin luovuttavan organisaation, hyvinvointialueen ja työntekijän välillä laaditaan kolmikantainen sopimus, jossa siirtyvän henkilön siirtohetkellä luovuttajalla pitämättä olevat vuosilomat, säästövapaat, lomarahavapaat ja lomarahakertymät siirtyvät pidettäväksi tai maksettavaksi hyvinvointialueella. Vuosilomakertymä säilyy liikkeenluovutuksen perusteella katkeamattomana. Mahdolliset liukuvan työajan saldot, viikkolepokorvaukset ja mahdolliset lisä- ja ylityösaldot tulee antaa joko vapaa-aikana tai rahakorvauksena siirtyvälle henkilöstölle luovuttajan toimesta ennen luovutushetkeä.

Ohjeet ennakolliseen liikkeenluovutukseen

  • Kolmikantaiset sopimukset laaditaan keskitetysti HR:ssä. Sovittuasi ennakollisesti liikkeenluovutuksesta luovuttavan organisaatiosi ja tulevan esihenkilösi kanssa, ole yhteydessä henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläiseen juha.jaaskelainen@ppshp.fi.
  • Luovuttavan organisaation on huolehdittava, että ennakollisesti siirtyvän henkilön lomarahoja ei makseta luovuttavasta organisaatiosta. Luovuttava organisaatio täyttää liikkeenluovutuksen yhteydessä excel-taulukon, joka sisältää olennaiset tiedot lomaoikeuden siirtymisen näkökulmasta.
  • Ennakollisesti siirtyvä henkilö täyttää lisäksi liitteenä olevan henkilötietolomakkeen, joka sisältää olennaiset tiedot virkamääräystä ja palkanmaksua varten.

Hyvinvointialue maksaa henkilöstönsä lomarahat kesäkuun palkanmaksun yhteydessä (15.6.2022). Mikäli ennakollisella liikkeenluovutuksella siirtyvä henkilö aloittaa kokoaikaisen työskentelynsä hyvinvointialueella kesäkuussa 2022, tulee em. asiakirjat (kolmikantainen sopimus, lomia koskeva excel-taulukko ja henkilötietolomake) palauttaa täytettynä 1.6.2022 mennessä, jotta siirtyvälle henkilölle voidaan laatia virkamääräys/työsopimus ja tiedot ehditään toimittaa ajoissa palkanlaskentaan. Valmiiksi täytetyt asiakirjat toimitetaan skannattuna osoitteeseen arja.seppanen@ppshp.fi

Siirtyminen osa-aikaisesti

Kesä–heinäkuu 2022

Ajalla 1.6.–31.7.2022 tapahtuvasta osa-aikaisesta työstä hyvinvointialueelle sovitaan sopimuksella henkilöstötyöpanoksen siirrosta hyvinvointialueelle. Osa-aikaisesti siirtyvän henkilön toivotaan pitävän vuosilomansa ennen 1.8.2022. Tällä ratkaisulla turvataan osa-aikaisesti siirtyvän henkilön lomarahan ja loma-ajan palkan täysimääräinen kertyminen. Jo aikaisemmin tehdyt tai sovitut osa-aikaisetvirkamääräykset pysyvät ennallaan eikä niiden osalta työstä sovita ”sopimuksella henkilöstötyöpanoksen siirrosta hyvinvointialueelle”.

Elokuu 2022

Osa-aikaisesta työskentelystä sovitaan luovuttavan organisaation ja tulevan esihenkilön kanssa. Jotta siirtyvän henkilön vuosiloma kertyisi täysimääräisesti, tulisi hänen työskennellä vähintään 35 työtuntia/kk luovuttavassa organisaatiossa. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 30 % työaikaa luovuttavassa organisaatiossa. Mikäli tehtävien hoidon näkökulmasta on tarkoituksenmukaista sopia pienemmästä työaikaosuudesta luovuttavaan organisaatioon, korvataan mahdolliset vuosiloma- ja lomarahamenetykset henkilölle erikseen.

Osa-aikaisesti siirtyvä henkilö hakee luovuttavasta organisaatiosta virkavapaata/työlomaa sovittavan prosenttiosuuden mukaisesti. Hyvinvointialue tekee vastaavasti virkamääräyksen/työsopimuksen hyvinvointialueelle tehtävästä työstä. Järjestely tehdään määräaikaisena vuoden 2022 loppuun, jonka jälkeen henkilö siirtyy hyvinvointialueelle osana liikkeenluovutusta.

Osa-aikaisesti siirtyvä henkilö täyttää henkilötietolomakkeen virkamääräyksen laatimista varten.

Palkkaus

Hyvinvointialueen tehtäviin siirtyvien henkilöiden palkka on määritelty hyvinvointialueen henkilöstöjaostossa ja ilmoitettu henkilöille valinnan yhteydessä. Hyvinvointialueen palkanmaksusta vastaa Monetra ja palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä tai sitä edeltävä arkipäivä, mikäli ko. päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä.

Osa-aikaisesti siirtyvä henkilö saa palkkaa luovuttavasta organisaatiosta ja hyvinvointialueelta kumpaankin organisaatioon tehtävän työaikaprosentin mukaisesti.

Esimerkki

Siirtyvän henkilön palkka luovuttavassa organisaatiossa on 4000 € ja hyvinvointialueella 4300 €. Työaika jakautuu 40 % luovuttavaan organisaatioon ja 60 % hyvinvointialueelle. Palkkaa maksetaan seuraavasti:

40 % x 4000 = 1600 €
60 % x 4300 = 2580 €
Yhteensä 4180 €

Vuosilomien hakeminen

Kokoaikaisesti hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö hakee vuosilomansa hyvinvointialueella. Järjestelmää koskeva ohjeistus annetaan erikseen.

Osa-aikaisesti työskentelevät hakevat 1.6.–31.7.2022 välillä pidettävän lomansa luovuttavasta organisaatiosta. Samanaikaisesti on haettava palkatonta virkavapaata hyvinvointialueelta.

Mikäli vuosiloma jatkuu yhtäjaksoisesti elokuussa 2022, haetaan se kokonaisuudessaan luovuttavasta organisaatiosta.

Esimerkki

Henkilö on vuosilomalla 1.7.–31.7.2022.  Hänen palkkansa on lomalle jäädessä 4300 €. Hän on työskennellyt ajalla 1.4.2021–31.3.2022 keskimäärin 80 % työajalla.

  • lomaraha maksetaan heinäkuun 2022 palkan mukaan (lasketaan 4300 €:sta)
  • loma-ajan palkka määräytyy 1.4.2021-31.3.2022 tehdyn keskimääräisen työaikaprosentin mukaisesti ja lasketaan lomalle lähtöhetken varsinaisesta palkasta

= 4300 x 80% = 3440 €

Mikäli esimerkin henkilö työskentelee heinäkuussa 2022 osa-aikaisesti, tämä vaikuttaa tulevan lomanmääräytymisvuoden (1.4.2022-31.3.2023) loma-ajan palkkaan. Tuolloin tehtävässä laskennassa lasketaan yhteen luovuttavaan organisaatioon ja hyvinvointialueelle tehdyt työaikaprosentit.

Lisätietoja: 
Mari Saari-Somero, henkilöstöpäällikkö, HRM
mari.saari-somero@kalajoki.fi