Strategiatyö

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuestrategian työstämisessä hyödynnetään alueellisia tilannekuvia. Hyvinvoinnin alueelliset tilannekuvat on tiivis kuvaus alueiden väestöstä, palvelutarpeista, toimintaympäristöstä, palveluista ja resursseista.

Tilannekuva taustoittaa alueiden erityispiirteitä, hyviä käytäntöjä, muutospaineita sekä kehittämis- ja uudistustarpeita. Tilannekuvissa painopiste on alueiden näkökulmassa, ei yksittäisen kunnan tilanteessa. Tilannekuvat tarkentuvat valmistelun edetessä.

Lisää strategiatyöstä

Hyvinvointialuestrategia

(Laki hyvinvointialueesta 41 §)

 • Hyvinvointialuestrategiassa aluevaltuusto päättää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
 • Strategiassa tulee ottaa huomioon asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat linjaukset, lakisääteiset palvelutavoitteet, omistaja- ja henkilöstöpolitiikka sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
 • Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen toimintaan.
 • Hyvinvointialuestrategiaa päivitetään niin sanotun jatkuvan strategiaprosessin periaatteiden mukaisesti.
 • Käsittely käynnistyy aluevaltuustossa maaliskuussa 2022. Hyvinvointialuestrategiasta päätetään arviolta toukokuussa 2022.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia

(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 §)

 • Esityksenä on, että Pohjois-Pohjanmaalla lakisääteinen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia sisältyy hyvinvointialuestrategiaan.
 • Palvelustrategiassa otetaan kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin linjauksiin. Lisäksi asetetaan tavoitteet sille, miten palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.
 • Palvelustrategiassa on huomioitava sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset tavoitteet.
 • Palvelustrategia on käsittelyssä ja päätöksenteossa yhtä aikaa hyvinvointialuestrategian kanssa (3-5/2022).

Pelastustoimen palvelutasopäätös

(Laki pelastustoimen järjestämisestä 6 §)

 • Aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätös on osa hyvinvointialueen strategista kokonaisuutta.
 • Palvelutasopäätöksessä on otettava huomioon kansalliset ja alueelliset riskit sekä määriteltävä näihin liittyen toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso.
 • Palvelutasopäätöksessä on huomioitava pelastustoimen kansalliset tavoitteet.
 • Ensimmäinen, niin sanottu kevyt palvelutasopäätös valmistuu loppusyksystä 2022 ja varsinainen palvelutasopäätös vuoden 2023 loppuun mennessä. Palvelutasopäätöksen pohjana oleva riskiarvio valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sosiaali -ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma

 • Järjestämissuunnitelma pohjautuu hyvinvointialuestrategiaan ja siihen sisältyvään sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategiaan.
 • Järjestämissuunnitelmassa tarkennetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta muun muassa palveluverkon kehittämissuunnitelma, yritysten ja järjestöjen osuus ja kehityssuunnat palvelutuotannossa, palveluiden myöntämiskriteerit sekä harkinnanvaraisten asiakasmaksujen ja esimerkiksi palvelusetelien arvojen yhtenäistäminen. Lisäksi järjestämissuunnitelmassa kuvataan rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joita tarvitaan palvelutarpeiden ja resurssien yhteensovittamiseksi sekä hallitun kustannuskehityksen varmistamiseksi.
 • Järjestämissuunnitelmaa valmistellaan vuoden 2022 aikana, ja se on päätöksenteossa loppuvuodesta 2022 yhteensovitettuna hyvinvointialueen talousarvion ja -suunnitelman kanssa.