Usein kysytyt kysymykset

Hyvinvointialue? Väliaikainen valmistelutoimielin? Aluevaltuusto? Uudistukseen liittyvissä teksteissä vilisee erilaisia nimityksiä ja termejä, joiden merkitys ei välttämättä ole kaikille selvä. Kysymyksissä esiintyy usein sama teema: Miten uudistus vaikuttaa minuun? Muuttuuko työtehtäväni?

Täältä voit selailla vastauksia tai kysyä oman kysymyksesi, kun sinulle sopii. Jos et löydä kysymystä ja vastausta usein kysytyistä kysymyksistä, niin voit kysyä oman kysymyksesi alla olevan lomakkeen avulla. Kysymyksesi käsitellään mahdollisimman pian.

Kysy kysymys

"*" näyttää pakolliset kentät

Uudistuksen termit #

Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Valtuusto valittiin vaaleilla 23.1.2022. Valtuuston tehtäviin kuuluu muun muassa toimintastrategian linjaaminen ja päätöksenteko. Valtuustolla on kokonaisvastuu alueen toiminnasta ja taloudesta. Aluevaltuusto nimeää aluehallituksen sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja toimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on uusi julkishallinnollinen organisaatio, jonka tarkoituksena on turvata tasavertaiset ja yhdenmukaiset hyvinvointipalvelut alueen asukkaille. Pohjois-Pohjanmaan alueella on noin 413 000 asukasta ja yli 18 000 työntekijää. Pohjois-Pohjanmaa muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät kuntien ja sairaanhoitopiirin vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja pelastustoimen palvelut 1.1.2023 alkaen. Lue lisää hyvinvointialueesta.

Valmistelun yhteydessä puhutaan paljon osallisuudesta. Osallisuus on kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista sekä mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa omissa sekä yhteisissä asioissa. Asukkailla, asiakkailla, henkilöstöllä ja kumppanien osallisuudella on tärkeä rooli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa ja jatkossa hyvinvointialueen toiminnassa.

Suppea ja laaja poliittinen ryhmä ohjaavat ja seuraavat hyvinvointialueen valmistelua. Ryhmillä on kaksi roolia: ne toimivat POPsote-hankkeen ohjausryhminä ja hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhminä. Jälkimmäisessä roolissa ryhmät linjavat hyvinvointialueen valmistelutyötä ennen aluevaltuuston ja -hallituksen aloittamista maaliskuussa 2022.

Jäsenet ovat Pohjois-Pohjanmaan kuntien valtuutettuja eli luottamushenkilöitä. Kuntajohtajilla ja eri sidosryhmien edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus laajan poliittisen ryhmän kokouksissa. Poliittisilla ryhmillä varmistetaan, että eri alueiden kuntalaisilla on päätösvaltaa hyvinvointialueen valmistelussa ja palvelujen kehittämisessä.

POPsote-hanke koostuu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta ja sitä tukevista yhteisistä hankkeista. POPsote-hanke kytkeytyy hyvinvointialueen valmistelutyöhön. Hankkeessa kehitetään alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden toimintaa. Mukana kehittämistyössä ovat kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat, sote-organisaatiot ja kaksi pelastuslaitosta.

Lue lisää POPsote-hankkeesta

Väliaikainen valmistelutoimielin (vate) valmisteli hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämistä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Vate vastasi muun muassa henkilöstön siirtosuunnitelmasta, toiminnan ja hallinnon valmistelusta sekä vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista. Vate käytti päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Väliaikainen valmistelutoimielin valmisteli aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsui valtuutetut kokoukseen.

Yhteistoiminnassa käsitellään henkilöstön asemaan ja työhön vaikuttavat asiat. Yhteistoiminnan tarkoitus on turvata henkilöstön mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaa työtään ja työympäristöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoimintaelimessä ovat työnantajan ja henkilöstön edustajat.

Henkilöstö kysyy #

Asian valmistelu on alkamassa. Tiedotamme asiasta myöhemmin.

Suunnitteilla oleva esihenkilökoulutus on tarkoitettu nykyisille esihenkilöille, jotta he voivat valmistautua muutokseen ja osaaminen kehittyy uuden organisaatioin tarpeiden mukaiseksi. Esihenkilöt ovat tärkeässä roolissa myös siksi, että he viestivät henkilökunnalleen ja toisaalta muutosta valmisteleville. Esihenkilökoulutusta on tarkoitus jatkaa säännöllisenä myös hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueella järjestetään myös esihenkilöinfoja.

Ansiovertailu ja haastattelut koskevat pientä osaa henkilöstöstä. Tietyt virat, kuten esihenkilöasemassa olevien virat ja tietyt asiantuntijatehtävät, tulevat haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä, ja näissä hakijoille tehdään ansiovertailu.

Mikäli olet työsopimussuhteinen ja työsopimustasi jatketaan ilman keskeytystä tai 2.1.2023 alkaen, siirryt hyvinvointialueelle ilman ilmoittautumista eikä ansiovertailua tällöin tehdä.

Valinnat tehdään yksi yli yhden –periaatteella edeten hyvinvointialueen johtajan valinnasta seuraavan tason johtajiin. Osa tehtävistä täytetään sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä. Tietyt virat, kuten esihenkilöasemassa olevien virat ja tietyt asiantuntijatehtävät, tulevat haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä. Tehtäviä voivat hakea luovuttavissa organisaatioissa työskentelevät, tehtävän kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt. Suurin osa henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueen työntekijöiksi suoraan liikkeenluovutuksen periaatteella.

Valtuusto valitsi hyvinvointialuejohtajaksi 21.3.2022 Ilkka Luoman.

Aikuissosiaalityö kuuluu perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS-psykiatria -toimialueen  alueellisten palveluiden aikuisten sosiaali- ja päihdepalveluihin. Eri palvelualueiden sisältöjä päästään nyt valmistelemaan, kun valtuusto on hyväksynyt organisaatiorakenteen.

Väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Hyvinvointialueilla pyritään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin ja takaamaan yhdenvertainen palvelujen saatavuus.

Painopistettä siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Mahdollisuus saada apua varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta ihmisen pienestä vaivasta ei kasva suuri.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus toteutetaan laajentamalla nykyisin erikoissairaanhoidon käytössä oleva Esko-potilastietojärjestelmä palvelemaan myös perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon tarpeita. Perusterveydenhuollon ominaisuudet rakentaa Esko Systems Oy. Sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon järjestelmät Esko Systems hankkii kilpailuttamalla markkinoilta ja integroi ne osaksi Esko-tuoteperhettä. Hyvinvointialueen uuden järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto on vuosina 2023–2025. Ennen yhtenäistä järjestelmää käytetään kunnista hyvinvointialueelle siirtyviä nykyisiä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä.

Aluevaltuusto valittiin vaaleilla 23.1.2022 ja valtuutetut aloittivat heti perehtymisen hyvinvointialueen valmisteluun. Aluevaltuuston ensimmäinen kokous oli 1.3. Ensimmäisessä kokouksessa valtuusto muun muassa käynnisti hyvinvointialueen johtajan hakuprosessin ja linjasi rekrytointiperiaatteet.

Uusi hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023.

Esihenkilöille tullaan järjestämään koulutuksia mutta niiden ajankohtaa ei ole vielä määritelty. Ilmoitamme, kun asia etenee.

Tavoitteemme on, että että hyvinvointialueen organisaatio olisi valmis keväällä ja jokainen siirtyvä työntekijä tietäisi tulevan oman työyksikkönsä sijoittumisen organisaatiossa kesään mennessä.

Henkilöstöviestintä:

Yleinen viestintä:

  • hyvinvointialueen uutiskirje, tilaa uutiskirjeet sähköpostiisi
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Youtube

Muutokseen valmistaudutaan vähitellen, ja se konkretisoituu vähitellen. Esihenkilö ja muu johto mahdollistavat tarvittavat resurssit, ja heitä tuetaan muutokseen mm. järjestämällä omia infotilaisuuksia ja jatkossa myös esimiesvalmennusta. Työntekijä voi seurata mahdollisuuksiensa mukaan esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen www-sivuja, sosiaalisen median kanavia, POPup-aamukahveja sekä henkilöstön uutiskirje POPpostia. 

Työnantaja vastaa töiden organisoinnista sekä osaamisen kehittämisen mahdollistamisesta. Työntekijällä on tärkeä rooli oman työkykynsä ylläpidossa ja ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Esihenkilöiden ja työntekijöiden välinen avoin keskustelu esimerkiksi kehityskeskusteluissa tai työpaikkakokouksissa edistää työhyvinvointia. Muutoksessa voivat tukea myös työterveyshuolto, työsuojelu ja työntekijäjärjestöt.

Työntekijäjärjestöt ovat mukana hyvinvointialueen valmistelussa. Yhteistyö tapahtuu muun muassa väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä, henkilöstötyöryhmässä, henkilöstöfoorumissa sekä erillisissä työryhmissä, jotka valmistelevat muutosta.

Kuntouttava työtoiminta on jatkossa hyvinvointialueen toimintaa. Asia liittyy tällä hetkellä useisiin eri valmistelukokonaisuuksiin – järjestämiseen, yhdyspintatyöhön sekä tuotantoon. Asia on vielä valmisteluasteella, mutta siihen liittyen on tulossa erilaisia työpajoja ja infotilaisuuksia, kun valmistelu etenee.

Asian valmistelu on kesken. Ateria- ja tukipalveluiden osalta on tehty järjestämismalliselvitys, jonka aluehallitus ja aluevaltuusto käsittelevät ja hyväksyvät kevään aikana. Järjestämismalli vaikuttaa siihen, siirtyykö henkilökuntaa hyvinvointialueelle tai mahdollisesti syntyviin in house -yhtiöihin. Tiedotamme asiasta myöhemmin.

Ennen siirtoa myönnetyt tai vahvistetut 31.12.2022 yli menevät tai sen jälkeen alkavat vuosilomat, muut poissaolot ja keskeytykset ovat voimassa hyvinvointialueella ilman uusia hakemuksia ja päätöksiä.

Siirtyvän henkilöstön siirtohetkellä pitämättä olevat vuosilomat, säästövapaat, lomarahavapaat ja lomarahakertymät siirtyvät pidettäväksi tai maksettavaksi hyvinvointialueella.

Mahdolliset liukuvan työajan saldot, viikkolepokorvaukset ja mahdolliset lisä- ja ylityösaldot annetaan joko vapaa-aikana tai rahakorvauksena siirtyvälle henkilöstölle luovuttajan toimesta ennen luovutushetkeä. Työaikapankkisaldojen siirtymisestä tai saldojen maksamisesta annetaan suositukset myöhemmin erikseen.

Hyvinvointialueen HR valmistelussa ollaan valmistelemassa suositusta henkilöstöä luovuttaville organisaatioille vuosilomien myöntämisestä ja pitämisestä vuodelle 2022. Tämä suositus tuodaan tiedoksi esihenkilöinfoissa ja muissa henkilöstöinfokanavissa heti kun se valmistuu.

Vuonna 2023 maksussa olevista lomarahoista vastaa hyvinvointialue.

Vuoden vaihteessa jatketaan ICT-palveluiden osalta paljolti nykyisillä, olemassa olevilla ratkaisuilla, sähköpostiosoitteilla sekä puhelinnumeroilla. Näiden lisäksi hyvinvointialueen työntekijöille tulee myös hyvinvointialueen oma sähköpostiosoite ja tunnus, jolla pääsee hyvinvointialueen palveluihin. Siirtymäaikana 2023-2025 otetaan alueella vaiheittain käyttöön laajemmin hyvinvointialueen yhteiset ICT-palvelut, jonka yhteydessä vanhoista organisaation tunnuksista ja sähköposteista luovutaan. Puhelinnumerot tulevat lähtökohtaisesti siirtymään hyvinvointialueelle, joten niissä ei tapahdu suuria muutoksia.

Tässä vaiheessa on liian aikaista sanoa. Asia selviää valmistelun edetessä.

Yhteistoimintamenettely on työnantajan ja työntekijöiden välinen neuvottelu. Yt-neuvottelut on yhteistoimintalain mukaan käytävä, kun organisaatiossa tapahtuu henkilöstöä laaja-alaisesti koskevia muutoksia. Henkilöstön siirtyminen kunnilta tai kuntayhtymiltä hyvinvointialueille kuuluu yhteistoimintaelimessä käsiteltäviin asioihin. Yhteistoimintalain mukaiset yt-menettelyt käydään luovuttavissa organisaatioissa, eli alueemme kunnissa ja kuntayhtymissä.

Kyllä. 1.1.2023 alkaen luovuttavien organisaatioiden työntekijöiden työnantaja on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen mukaisesti niin sanottuina vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueelle. 

Kun luovuttavia organisaatioita on paljon, voi olla, että palkkojen suuruus vaihtelee jonkin verran myös vaativuustasoltaan samankaltaisissa tehtävissä. Palkkojen harmonisointi on yksi ratkaistava asia muutoksessa. Tämänhetkisen oikeuskäytännön perusteella harmonisointi tapahtuu vaativuusluokituksen mukaiseen korkeimpaan palkkaan. 

Asiakas- ja hoitotyötä tekevien työnkuvassa ei tapahdu suuria muutoksia. Väliportaan hallinnossa ja tukipalveluissa kaikki työtehtävät eivät välttämättä pysy entisellään. 

Henkilöstösiirtoa käsitellään eri foorumeilla: virallisessa yhteistoimintaelimessä, henkilöstön virtuaalisilla aamukahveilla ja tapaamisissa, joissa on mukana henkilöstöä ja henkilöstön edustajia. 

Hyvinvointialueen johto- ja esimiestehtävät tulevat sisäiseen hakuun, lukuunottamatta hyvinvointialuejohtajan virkaa. Jos et tule valituksi hakemaasi tehtävään, sinulle tarjotaan muuta tehtävää hyvinvointialueelta.

Mikäli olet työsopimussuhteinen ja työsopimustasi jatketaan ilman keskeytystä tai 2.1.2023 alkaen, siirryt hyvinvointialueelle ilman ilmoittautumista. Tietyt virat, kuten esihenkilöasemassa olevien virat, tulevat haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä. Virkoihin voivat hakea liikkeenluovutuksen piirissä olevat, kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt. Poikkeuksena on OYS somatiikka, psykiatria ja Konsti sekä ensihoitopalvelut, joissa on tehty organisaatiouudistus ja käyty yhteistoimintamenettely ennakollisesti eikä uutta ilmoittautumista tarvita.

Palkkauksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä. Nykyinen KVTES:n mukainen palkkausjärjestelmä perustuu työn vaativuuden arviointiin, jossa palkkaus muuttuu vaativuuden lisääntyessä ja vähetessä.

Vuosiloman antamisessa ja lomarahan vaihtamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä. Pääsääntönä on, että vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden/viranhaltijoiden esitykset ja noudatettava sijoittelussa tasapuolisuutta. Hyvinvointialueelle tullaan määrittelemään lomarahavapaata koskevat yleiset periaatteet.

Asian valmistelu on kesken. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottajaksi on valittu Monetra Oulu Oy, mutta vastuut ja prosessit hyvinvointialueen ja Monetran välillä ovat vielä sopimatta.  Tämä vaikuttaa siihen, siirtyvätkö henkilöstöhallinnon henkilöt pelastuslaitos mukaan lukien hyvinvointialueelle vai Monetran palvelukseen. Tiedotamme asiasta myöhemmin.

Työterveyshuollon sopimuksen sisältö on vasta valmistelussa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin.

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023 jatketaan organisaatioiden nykyisillä puhe- ja operaattoripalveluilla. Hyvinvointialueelle valmistellaan muun muassa puhelinvaihteen osalta yhtenäistä ratkaisua, joka voidaan ottaa vaiheittain käyttöön siirtymäaikana 2023–2025.

Alueen asukkaat kysyvät #

Asiat eivät ratkea leikkaamalla palveluita vaan tarvitaan rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, kuinka voidaan tehdä asiat paremmin, vaikuttavammin, integroidummin – kuinka voidaan ottaa digiloikkaa ja sitä kautta saada palveluita lähelle, jalkauttaa erityistason palveluita ja lisätä vaikuttavuutta.

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee pääosin valtiolta ja se perustuu suurimmalta osalta väestön palvelutarpeisiin. Lähtökohtaisesti hyvinvointialueiden tavoite on kehittää toimintaansa siten, että rahoitus riittää laadukkaiden palveluiden järjestämiseen. Laissa on kuitenkin mekanismeja, joilla hyvinvointialueiden rahoitus voidaan väliaikaisesti turvata esimerkiksi yllättävien kustannusnousujen tilanteessa. Hyvinvointialue voi myös joutua ministeriöiden arviointimenettelyyn, jos budjetti ei toistuvasti riitä turvaamaan laadukkaita palveluja asukkaille.

Sivustolla käytetään selkeää yleiskieltä ja mahdollisuuksien mukaan selkokieltä. Verkkosivustoa kehitetään ja selkokielisyys pyritään ottamaan jatkossa huomioon entistä paremmin.

Kyllä voi.

Yhteistyökumppanit kysyvät #

Monituottajuus, kumppanuus ja yhteiskehittäminen ovat yksiä tavoitteitamme. Valmistelussa oleva monituottajuusohjelma tulee linjaamaan ja määrittelemään tähän teemaan liittyviä toimintamalleja ja periaatteita. Meillä tulee käyttöön yhteiskehittämisalusta, joka on yksi kanava vuorovaikutukseen. Toinen on markkinavuoropuhelut ja erilaiset foorumit. Käytännössä tämän tyyppistä vuoropuhelua ja esittelyä käydään sitten siihen vastuutettujen virkamiesten ja palveluntuottajien välillä sekä näissä virallisissa foorumeissa ja myös ihan keskustelujen kautta.