Usein kysytyt kysymykset

Hyvinvointialue? Väliaikainen valmistelutoimielin? Aluevaltuusto? Uudistukseen liittyvissä teksteissä vilisee erilaisia nimityksiä ja termejä, joiden merkitys ei välttämättä ole kaikille selvä. Kysymyksissä esiintyy usein sama teema: Miten uudistus vaikuttaa minuun? Muuttuuko työtehtäväni?

Täältä voit selailla vastauksia tai kysyä oman kysymyksesi, kun sinulle sopii. Jos et löydä kysymystä ja vastausta usein kysytyistä kysymyksistä, niin voit kysyä oman kysymyksesi alla olevan lomakkeen avulla. Kysymyksesi käsitellään mahdollisimman pian.

Kysy kysymys

"*" näyttää pakolliset kentät

Uudistuksen termit #

Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Valtuusto valitaan vaaleilla 23.1.2022. Valtuuston tehtäviin kuuluu muun muassa toimintastrategian linjaaminen ja päätöksenteko. Valtuustolla on kokonaisvastuu alueen toiminnasta ja taloudesta. Aluevaltuusto nimeää aluehallituksen sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja toimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on uusi julkishallinnollinen organisaatio, jonka tarkoituksena on turvata tasavertaiset ja yhdenmukaiset hyvinvointipalvelut alueen asukkaille. Pohjois-Pohjanmaan alueella on noin 413 000 asukasta ja 17 000–18 000 työntekijää. Pohjois-Pohjanmaa muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät kuntien ja sairaanhoitopiirin vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja pelastustoimen palvelut 1.1.2023 alkaen.

Valmistelun yhteydessä puhutaan paljon osallisuudesta. Osallisuus on kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista sekä mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa omissa sekä yhteisissä asioissa. Asukkailla, asiakkailla, henkilöstöllä ja kumppanien osallisuudella on tärkeä rooli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa ja jatkossa hyvinvointialueen toiminnassa.

Suppea ja laaja poliittinen ryhmä ohjaavat ja seuraavat hyvinvointialueen valmistelua. Ryhmillä on kaksi roolia: ne toimivat POPsote-hankkeen ohjausryhminä ja hyvinvointialueen valmistelun seurantaryhminä. Jälkimmäisessä roolissa ryhmät linjavat hyvinvointialueen valmistelutyötä ennen aluevaltuuston ja -hallituksen aloittamista maaliskuussa 2022.

Jäsenet ovat Pohjois-Pohjanmaan kuntien valtuutettuja eli luottamushenkilöitä. Kuntajohtajilla ja eri sidosryhmien edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus laajan poliittisen ryhmän kokouksissa. Poliittisilla ryhmillä varmistetaan, että eri alueiden kuntalaisilla on päätösvaltaa hyvinvointialueen valmistelussa ja palvelujen kehittämisessä.

POPsote-hanke koostuu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta ja sitä tukevasta rakenneuudistushankkeesta. Hanke kytkeytyy hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen ja valmisteluorganisaation työhön. Hankkeessa kehitetään alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden toimintaa. Mukana kehittämistyössä ovat kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat, sote-organisaatiot ja kaksi pelastuslaitosta.

Väliaikainen valmistelutoimielin (vate) valmistelee hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämistä. Vate vastaa muun muassa henkilöstön siirtosuunnitelmasta, toiminnan ja hallinnon valmistelusta sekä vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista. Vate käyttää päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut kokoukseen.

Yhteistoiminnassa käsitellään henkilöstön asemaan ja työhön vaikuttavat asiat. Yhteistoiminnan tarkoitus on turvata henkilöstön mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaa työtään ja työympäristöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoimintaelimessä ovat työnantajan ja henkilöstön edustajat.

Henkilöstö kysyy #

Väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Hyvinvointialueilla pyritään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin ja takaamaan yhdenvertainen palvelujen saatavuus.

Painopistettä siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Mahdollisuus saada apua varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta ihmisen pienestä vaivasta ei kasva suuri.

Tällä hetkellä muutosta valmistelee väliaikainen valmistelutoimielin. 

Aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Aluevaltuusto, joka käyttää hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa, aloittaa maaliskuussa. Aluevaltuusto valitsee hyvinvointialueen johtajan ja muut keskeiset viranhaltijat. 

Uusi hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023.

Kyllä. 1.1.2023 alkaen luovuttavien organisaatioiden työntekijöiden työnantaja on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen mukaisesti niin sanottuina vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueelle. 

Asiakas- ja hoitotyötä tekevien työnkuvassa ei tapahdu suuria muutoksia. Väliportaan hallinnossa ja tukipalveluissa kaikki työtehtävät eivät välttämättä pysy entisellään. 

Henkilöstösiirtoa käsitellään eri foorumeilla: virallisessa yhteistoimintaelimessä, henkilöstön virtuaalisilla aamukahveilla ja tapaamisissa, joissa on mukana henkilöstöä ja henkilöstön edustajia. 

Kun luovuttavia organisaatioita on paljon, voi olla, että palkkojen suuruus vaihtelee jonkin verran myös vaativuustasoltaan samankaltaisissa tehtävissä. Palkkojen harmonisointi on yksi ratkaistava asia muutoksessa. Tämänhetkisen oikeuskäytännön perusteella harmonisointi tapahtuu vaativuusluokituksen mukaiseen korkeimpaan palkkaan. 

Tavoitteemme on, että että hyvinvointialueen organisaatio olisi valmis keväällä ja jokainen siirtyvä työntekijä tietäisi tulevan oman työyksikkönsä sijoittumisen organisaatiossa kesään mennessä.

Yhteistoimintamenettely on työnantajan ja työntekijöiden välinen neuvottelu. Yt-neuvottelut on yhteistoimintalain mukaan käytävä, kun organisaatiossa tapahtuu henkilöstöä laaja-alaisesti koskevia muutoksia. Henkilöstön siirtyminen kunnilta tai kuntayhtymiltä hyvinvointialueille kuuluu yhteistoimintaelimessä käsiteltäviin asioihin. Yhteistoimintalain mukaiset yt-menettelyt käydään luovuttavissa organisaatioissa, eli alueemme kunnissa ja kuntayhtymissä.

Löydät tietoa näiltä sivuilta. Ota seurantaan myös henkilöstön uutiskirje POPposti, POPup-aamukahvit sekä popsoten somekanavat (FB, IG, Twitter, LinkedIn, Youtube).​​

Alueen asukkaat kysyvät #

Asiat eivät ratkea leikkaamalla palveluita vaan tarvitaan rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, kuinka voidaan tehdä asiat paremmin, vaikuttavammin, integroidummin – kuinka voidaan ottaa digiloikkaa ja sitä kautta saada palveluita lähelle, jalkauttaa erityistason palveluita ja lisätä vaikuttavuutta.