Ikäihmisten palvelut

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointivointialueella kehitetään ikäihmisten palvelujen sisältöjä ja uusia toimintatapoja kahden eri hankkeen avulla vuosina 2022-2023: 1)Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma 2)Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille, joka on meillä nimettynä Ikä on POP -hankkeeksi.

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää yhdessä palveluiden sisältöä niin, että pohjoispohjalainen ikääntyvä ihminen voi elää turvallisen, mielekkään ja kokonaisen elämän omassa kodissaan. Tätä edesauttavat oikea-aikaiset, yksilölliset ja helposti saavutettavat palvelut, jotka ovat asiakkaita lähellä tai etäyhteyksillä saavutettavissa.

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väestörakenne on kansallisesti yksi nuorimmista, mutta ikääntyy vauhdikkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Hankkeissa tuetaan yhtenäistä palvelujen organisoitumista asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti. Sekä johdon että henkilöstön mahdollisuuksia laadukkaan työn tekemiseen on lisätty ja se näkyy positiivisena vaikutuksena työhyvinvoinnissa. Kehittämistyötä johdetaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation linjaamien periaatteiden mukaisesti yhteistyössä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen sekä muiden alueella toimivien avainhankkeiden kanssa.

 

 

Toimenpiteet

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma

Etälääketieteen tuen keskus Hanketyössä ja sen avulla vahvistetaan hyvinvointialueen ikäihmisten palvelujen asiakkaiden palveluihin ja hoidon tarpeisiin vastaamista monialaisella yhteistyöllä myös silloin, kun arki ja terveys horjuu yllättäen. Vuoden 2021 puolella käynnistettiin Tilannekeskuspilotti Oulun eteläiselle alueelle. Tilannekeskus toimii konsultaatiokeskuksena virka-ajan ulkopuolella arki-iltaisin ja viikonloppuisin kotihoidolle, asumispalveluyksiköille, kotisairaalalle, vuodeosastolle ja ensihoidolle. Keskuksessa toimii sairaanhoitaja-lääkärityöpari. Vuoden 2022 puolella Tilannekeskustoiminta laajeni Rannikon alueelle sekä Oulun eteläiseltä lähti Siikalatva mukaan toimintaan. Muutoksien vuoksi nimi muutettiin Kotas Eteläiseksi. Kotas eteläisen pilotti jatkuu vuoden 2022 loppuun. Kotastoimintaa on myös Oulun alueella. Hankkeen aikana yhdistetään hyvät käytännöt ja rakennetaan hyvinvointialueen toimintamalli.

Ikääntyneen mtt- ja päihdeasiakkaan palvelupolku Ikäihmisten ennaltaehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön kiinnitettään huomiota ottamalla käyttöön ennaltaehkäisevän työn malli, jossa painotetaan varhaista puuttumista.  Henkilöstön osaamista lisätään ikääntyvän mielenterveys- ja päihdetyön ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kohtaamisessa. Hyvinvointialueelle luodaan uusia yhteydenottotapoja sujuvaan konsultointiin ikäihmisten palveluiden henkilöstön ja muiden ammattilaisten välille. Ennaltaehkäisyn tukena toimivat entistä vahvemmin kolmas sektori, järjestöt sekä kuntien kulttuuripalvelut. Kehittämisessä hyödynnetään kokemustoimijoita ja mielenterveys- ja päihdejärjestöjä, eläke- ja muistijärjestöjä sekä ikäinstituuttia.

Kotisairaala Hyvinvointialueelle rakennetaan yhteneväinen kotisairaalatoimintamalli. Rakentamista on tehty yhdessä moniammatillisissa, koko hyvinvointialueen kattavissa työryhmissä, joissa on hyödynnetty tutkittua tietoa ja jo tehtyä työtä valtakunnallisesti ja alueellisesti. Toimintamallin tavoitteena on kehittää palvelun laatua ja saavutettavuutta sekä oikea-aikaisuutta. Tulevaisuudessa jokaisella hyvinvointialueemme eri alueella toimii yhdenmukaisesti kotisairaala niin, että kaikilla hyvinvointialueen asukkaalla on mahdollisuus saada samanvertaista kotisairaalahoitoa.

Omaishoidon toimintamalli Hyvinvointialueelle kehitetään omaishoitokeskuksen toimintamalli. Malli luodaan yhdessä ikäihmisten – ja sosiaalityön ammattilaisten – ja omaishoitojärjestöjen yhteistyössä. Tarkoituksena on myös valmistella yhdessä yhtenäiset omaishoidon tuen hakemis- ja myöntämisperusteet. Omaishoitajaksi hakeudutaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella tai sitten kirjallisella lomakkeella.

Yhtenäinen perhehoidon toimintamalli

Sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakasohjausyksikön toimintamallin luominen ja käyttöönotto Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa työskennellään asiakasohjauksen parissa kaikkien kehittämisohjelmien yhteisessä, erilaiset asiakasryhmät huomioivassa kehittämistyössä. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelma on tässä mukana ja koordinoi työskentelyä, jossa kuvataan muun muassa asiakasohjauksen tavoitteita, painopisteitä sekä yleisen neuvonnan ja asiakasohjauksen yhteistä toimintamallia koko hyvinvointialueelle.

Tiedolla johtamisen toimintamalli kotihoitoon Hyvinvointialueelle luodaan kotihoidon vertaiskehittämisen toimintamalli. Järjestetään vertaiskehittämisen yhteisiä teemallisia työpajoja. Järjestelmällisen palvelujen laadun seurantaan määritellään laatua kuvaavat mittarit, joita käytetään omavalvontasuunnitelmissa.

 

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille, joka on meillä nimettynä Ikä on POP -hankkeeksi

Asiakas- ja palveluohjaus Hyvinvointialueelle luodaan koko hyvinvointialueelle yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli, palvelukohtaiset palvelupolkukuvaukset, määritellään erityistä tukea tarvitseva iäkäs, kuvataan omatyöntekijän työnkuva, sekä kootaan asiakkaalle ja ammattilaiselle hyödynnettäväksi hyvinvointi- ja palveluverkostot. Lisäksi selvitämme asiakas- ja palveluohjauksen vaikuttavuutta. Toimintamallin painopisteenä on hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukeva asiakas- ja palveluohjaus sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden intensiivisempi ohjaus.

Brändäys ja rekrytointi Yhdessä kuntalaisten ja ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ammattilaisten kanssa tehtävän kehittämistyön avulla vahvistetaan palveluiden positiivista mielikuvaa ja alan pito- ja vetovoimaa yhtenäistämällä ja yksinkertaistamalla toimintamalleja. Puhutaan siis brändäyksestä eli mielikuvasta, joka syntyy kaikesta mitä teemme ja miten teemme, ja rekrytoinnista eli riittävän ja osaavan henkilöstön varmistamisesta. Konkreettisesti tämä tarkoittaa yhteisen ymmärryksen luomista, yhtenäistä työskentelyä tukevan materiaalin tuottamista ja toimintamallien vakiinnuttamista koko hyvinvointialueelle yhteisen strategian mukaisesti.

Digikyvykkyys Edistämme sähköisien asioinnin ja neuvonnan alustan kehittämistä kokoamalla tietosisältöjä sekä kuvaamme sähköisiä palvelupolkuja. Tuemme Omaolo palveluarvioiden laajentumista hyvinvointialueellemme yhdessä digihankkeen kanssa. Hyödynnämme kehittämisessä verkostoa, jossa eri toimialueiden edustus. Hankkeessa kuvataan kotona asumista tukevien teknologisten ratkaisujen oikea-aikaisen käyttöönoton mallia.

Gerontologinen hoitotyö Muistiasiakkaan polkua selkeytetään ja kehitetään vastaamaan asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeita. Siinä huomioidaan muistisairauden eri vaiheet ja niihin liittyvät palvelut asiakaslähtöisestä näkökulmasta.

Kuntoutumista tukevaa hoitotyötä edistetään kinestetiikkaa eli asiakkaan omia voimavaroja, kuten luonnollisia liikeratoja hyödyntäen. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kehitetään yhteinen kinestetiikan toimintamalli ikäihmisten palveluihin, ja tuetaan sen käyttöönotossa.

Gerontologinen sosiaalityö

Ikääntyvien hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävät systemaattiset käytännöt Näemme erittäin tärkeänä, että monia pohjoispohjalaisen ikäihmisen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä käytäntöjä ja toimintamalleja liitetään ja juurrutetaan osaksi ikäihmisten palveluja. Tämän vuoksi luodaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle yhtenäiset ikäneuvola- ja päivätoiminta -toimintamallit. Hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävät ennaltaehkäisevät käytänteet voivat liittyä muun muassa ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveydentilan seulontaan ja ohjaukseen ikäneuvolassa tai erilaisiin moniammatillisesti toteutettuihin matalankynnyksen ryhmätoimintoihin päivätoiminnassa.

Kokemustiedon hyödyntäminen Hyvinvointialueen iäkkäiltä henkilöiltä ja heidän omaisiltaan tai läheisiltään kerätään järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti palautetta osallistavia palautejärjestelmiä käyttäen. Konkreettisena toimenpiteenä pilotoimme hyvinvointialueella osallistavaa palautejärjestelmää asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle. Kehittämistyössä hyödynnetään systemaattisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen kouluttamia kokemus- ja vertaistoimijoita palvelujen kehittämisessä.

Kuntoutus ja toimintakyvyn arviointi

Lähijohtaminen vahvistuu Lähijohtamista vahvistetaan osaamisen ja työhyvinvoinnin tukemisella valmennusten avulla. Hankkeen avulla luodaan käytänteet vertaiskehittämiselle ja kollegiaaliselle tuelle.

RAI Luomme hyvinvointialueen yhteistä RAI-toimintamallia. Vahvistamme tiedolla johtamista ja yhteisiä toimintatapoja. Henkilöstön ja lähijohtajien RAI-osaamista edistetään ja vahvistetaan erillisissä työpajoissa. Edistämme interRAI-välineiden käyttöönottoa hyvinvointialueellemme. Kehittämisen tukena toimii RAI-työnyrkki, jossa edustaja jokaiselta  palvelualueelta.

Resursointikyvykkyys vahvistuu Ikä on POP -hanke on yhdessä hyvinvointialueen valmistelun kanssa luomassa kokonaiskuvaa kotiin annettavien palvelujen tulevaisuuden henkilöstön tarpeesta niin henkilöstömäärän kuin osaamisen ja ammattiryhmien välisen työnjaon näkökulmasta. Kokonaiskuvan avulla luodaan toimintamalli, jonka avulla voidaan toistuvasti ja läpinäkyvästi arvioida resurssitarve tasavertaisesti kaikkialla vastaamaan asiakastarpeeseen. Yhdessä alueen henkilöstön kanssa vahvistetaan henkilöstön työhyvinvointia lisääviä tekijöitä, joiden avulla lisätään veto- ja pitovoimaa.

Vertaiskehittäminen Kotiin annettavien palvelujen laatua lisätään muun muassa yhdessä vertaiskehittämällä. Kotihoidon laadun ja vaikuttavuuden kehittämistyö jatkuu kansallisella sekä Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialueen vertaiskehittämisellä ja RAI-arvioinnista saadun tiedon systemaattisella hyödyntämisellä. Valvonnan tueksi nostetaan yhteiset valvonnan indikaattorit, joilla voidaan puuttua laatupoikkeamiin.

IkäPOPup -virtuaalikahvit

IkäPOPup – virtuaalikahveilla saat ajankohtaista tietoa ikäihmisten palvelujen kehittämisestä sekä hyvinvointialueen valmistelusta.

Syksyn IkäPOPup – virtuaalikahvien aikataulut

11.10.2022 klo 14 – 15 Liity tästä

7.11.2022 klo 14 – 15 Liity tästä

13.12.2022 klo 14 – 15 Liity tästä

Kysymyksiä voit esittää padlet seinällä etukäteen.

Syyskuun IkäPOPup – kahvien materiaali
Elokuun IkäPOPup – kahvien materiaali
Kesäkuun IkäPOPup – kahvien materiaali

Materiaalit

 

Tulokset

Ikääntyneiden palveluiden kehittämisohjelmassa käsiteltiin vuonna 2021 ikäihmisten laadukkaan palvelun ja hoidon mahdollistamista viiden teeman avulla.

  1. Asiakas- ja palveluohjaus
  2. Omaa elämää kotona (pdf)
  3. Kotisairaala ja Tilannekeskus (pdf)
  4. Riittävä ja osaava henkilöstö (pdf)
  5. Tiedolla johtamisen toimintamalli (pdf)