Tulevaisuuslautakunta

Kokousaineistot

Esityslistat

Pöytäkirjat

Lautakunnan tehtävät

Yleiset lautakunnan tehtävät

 1. vastata lautakunnan viestinnästä
 2. edistää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä yleistä hyvinvointialueen asukaslähtöisyyttä palvelujen järjestämisessä
 3. edistää asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa käytävällä vuoropuhelulla asioiden tuloksellista valmistelua ja hyvinvointialuestrategian toteuttamista
 4. käsitellä lautakunnan tehtäväalaan kuuluvia aloitteita ja linjata niiden valmistelua
 5. valmistella aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi tulevia strategiatason asioita, jotka edellyttävät poliittista harkintaa asian valmisteluvaiheessa
 6. vastata muista aluevaltuuston ja aluehallituksen lautakunnalle asettamista tehtävistä.

Tulevaisuuslautakunnan tehtävät

 1. vastaa innovaatio- ja testaustoiminnan eli TKIO-toiminnan ohjauksesta ja hyväksyy hallintosäännön 8. pykälän mukaiset koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa koskevat yhteistyö- ja kumppanuussopimukset
 2. päättää sosiaali- ja terveydenhuollon strategisten palveluhankintojen periaatteista
 3. päättää sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisistä palvelukriteereistä, harkinnanvaraisista asiakasmaksuista ja palveluseteliarvoista aluevaltuuston hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti
 4. hyväksyy potilas- ja sosiaaliasiamiesten raportit ja tekee suosituksen jatkotoimenpiteiksi
 5. päättää toimielimen jäsenten osallistumisesta koulutus-, edustus-, edunvalvonta tai vastaaviin tilaisuuksiin määrärahojen puitteissa
 6. voi tehdä esityksen aluehallitukselle muissa tarpeellisissa asioissa
 7. tukee, ennakoi ja arvioi järjestämisen ja palvelutuotannon toimintaa ja voimavarojen hyödyntämistä ja kehittämistä.

  Tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on lisäksi valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle

 8. esitys hyvinvointialueen strategiaksi ja siihen liittyväksi sote-palvelustrategiaksi
 9. esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi
 10. esitys ensihoidon palvelutasopäätökseksi
 11. esitykset hyvinvointialuestrategian kokonaisuuteen sisältyvistä ohjelmista ja suunnitelmista lautakunnan vastuualueiden mukaisesti (lakisääteiset ja muut ohjelmat)
 12. esitys sopimusohjauksen periaatteista
 13. yhteistyöalueen yhteistyösopimus osaltaan
 14. seurata, arvioida ja raportoida kohtien 1–6 toteutumista.