Yhdyspintalautakunta

Kokousaineistot

Esityslistat

Pöytäkirjat

Lautakunnan tehtävät

Yleiset lautakunnan tehtävät

 1. vastata lautakunnan viestinnästä
 2. edistää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä yleistä hyvinvointialueen asukaslähtöisyyttä palvelujen järjestämisessä
 3. edistää asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa käytävällä vuoropuhelulla asioiden tuloksellista valmistelua ja hyvinvointialuestrategian toteuttamista
 4. käsitellä lautakunnan tehtäväalaan kuuluvia aloitteita ja linjata niiden valmistelua
 5. valmistella aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi tulevia strategiatason asioita, jotka edellyttävät poliittista harkintaa asian valmisteluvaiheessa
 6. vastata muista aluevaltuuston ja aluehallituksen lautakunnalle asettamista tehtävistä.

Yhdyspintalautakunnan tehtävät

Yhdyspintalautakunta:

 1. Päättää myönnettävien yleisten avustusten periaatteista ja menettelytavoista sekä jakamisesta määrärahojen puitteissa.
 2. Päättää osallistavaan budjetointiin talousarviossa mahdollisesti varattujen määrärahojen käyttämisestä.
 3. Seuraa, arvioi ja raportoi vuosittain hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä ja toteutuneista toimenpiteistä (sotejärjestämislaki 7.3 §).
 4. Edistää hyvinvointialueen kuntien, järjestöjen sekä muiden sidosryhmien yhteistyötä.
 5. Päättää toimielimen jäsenten osallistumisesta koulutus-, edustus-, edunvalvonta tai vastaaviin tilaisuuksiin määrärahojen puitteissa.
 6. Voi tehdä esityksen aluehallitukselle myös muissa asioissa.

Yhdyspintalautakunnan tehtävänä on lisäksi valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle:

 1. Esitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi osana hyvinvointialueen strategiaa (sotejärjestämislaki 7.2 §).
 2. Esitys osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmaksi ja mahdollisista muista hyvinvointialuestrategian kokonaisuuteen sisältyvistä ohjelmista ja suunnitelmista lautakunnan tehtäväalueen mukaisesti.
 3. Esitys hyvinvointialueen hyvinvointikertomukseksi ja -suunnitelmaksi valtuustokausittain (sotejärjestämislaki 7.3 §).
 4. Esitys hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhteistyön yhteistyörakenteista, toimintamalleista ja tiedonkulusta (hyvinvointialuelaki 14 §) ja seurata, arvioida ja raportoida kohtien 1-4 toteutumista.